سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی ستاری قهقرخی – دانشگاه پیام نور- گروه مدیریت دولتی – تهران

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر ایجاد ظرفیت کارآفرینی سازمانی در آموزش عالی بوده است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی و نمونه های تحقیق شامل ۲۰۴ نفر از جامعه ی ۴۱۷ نفر ی اعضای هیئت علمی و کارکنان اداری دانشگاه پیام نور مازندران بوده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسش نامه های استاندارد ایجاد ظرفیت کارآفرینی سازمانی و سرمایه اجتماعی با ضرایب آلفای کرونباخ ۰/۹۳۶ و ۰/۸۳۶ بوده است. یافته های پژوهش در نمونه مورد مطالعه نشان داد که بر اساس ضریب همبستگی پیرسون رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه اجتماعی و ایجاد ظرفیت کارآفرینی سازمانی (ضریب همبستگی ۰/۷۷۱ و فاصله اطمینان ۹۹ درصد) وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سرمایه اجتماعی توان معناداری در پیش بینی ایجاد ظرفیت کارآفرینی سازمانی دارد.