سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نیلوفر مصدق راد – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع
محمد امین آسودار – دانشیار و عضو هیئت علمی گروه مکانیزاسیون کشاورزی مهندسی ماشین های کش
مجید رهنما – استادیار ماشین های کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستا

چکیده:

بذر شبدر برسیم، توان تولید علوفه بیشتری نسبت به سایر گونه ها دارد و در هنگام برداشت بذر ریزش قابل توجهی در بذر تولیدی دیده می شود، شناخت فاکتورهای موثر و به کارگیری مکانیزم های مناسب برداشت محصول، می تواند تلفات را در حد قابل قبولی کاهش دهد. برای بررسی میزان ضایعات بذر شبدر برسیم ناشی از رطوبت بذر در زمان برداشت و سرعت پیشروی کمباین، پژوهشی در استان خوزستان در سال ۹۰ انجام شد. ۳ سطح رطوبت دانه ۱۰ و ۱۵ و ۲۰% در کرت های اصلی و همچنین سه سطح سرعت حرکت ۱ و ۲ و ۲/۵ کیلومتر بر ساعت به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر متقابل سرعت پیشروی و رطوبت بذر بر تلفات خرمنکوب و سکوی برش معنی دار بود. (۰/۰۱≥ P) با کاهش رطوبت از ۲۰ به ۱۰ % تلفات سکوی برش از ۴/۶۱ به ۸/۱۱% افزایش یافت. طبق بررسی انجام شده و گزارش کشت و صنعت د رهر هکتار ۱۴۵۰ کیلوگرم بذر در رطوبت ۱۵% برداشت شده است. بررسی اثرات متقابل سرعت و زطوبت بذر روی تلفات کل نشان داد که کمترین میزان تلفات در سرعت ۱ کیلومتر در ساعت و رطوبت ۲۰% و به میزان ۴/۵۳% (۶۵/۹۸ کیلوگرم در هکتار) بوده و بیشترین میزان تلفات در سرعت ۲/۵ کیلوگرم در ساعت و رطوبت ۱۰% به میزان ۱۱/۶۶%( ۱۶۹/۲ کیلوگرم در هکتار) بود با توجه به نتایج این ازمایش رطوبت ۱۰% و سرعت پیشروی ۲/۵ کیلومتر بر ساعت بر افزایش تلفات کمی موثر است.