سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا معظمی – مدرس دانشگاه زنجان

چکیده:

وجود مصالح دارای ژیپس و انیدریت در محل هایی که سرعت جریان آب زیاد و نفوذپذیری قابل توجه است، نگران کننده می باشدد ترربده وتحقیقات انرام شده نشان می دهد، در مناطقی که سرعت جریان کم است امکان انحلال پذیری کمتر بوده و همچنین اگر محیط بگونه ای باشدکه جریان آب قبل از تماس با منطقه ژیپس دار اشباع شده باشد، در این صورت نیز میزان انحلال پذیری کاهش می یابد و لذا بررسی رفتدار ایدن مصالح در برابر عوامل فوق ضروری به نظر می رسد در پژوهش حاضر با انرام آزمایشات بر روی مصالح ژیپس دار، میزان حلالیت ژیدپس دردو نوع محلول آب مقطر و آب مقطر با یک درصد کلرید سدیم، اندازه گیری و مقادیر ثابت انحدلال نیدز بدا اسدتفاده ازآزمدایش سیرکو سدیون درمعرض دو محلول فوق با سرعت های مختلف اندازه گیری و محاسبه شده است