سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه طیوری خواه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نب
داود ارادتمند اصلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نب

چکیده:

به منظور بررسی اثر سالیسیل هیدروگزامیک اسید برعملکرد دانه و ویژگی های فیزیولوژیک مرتبط با آن در دو رقم گندم پاییزه، درسال زراعی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ پژوهشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه انجام شد. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل دو رقم گندم پیشتاز و بهار و فاکتور دوم ماده شیمیایی سالیسیل هیدروگزامیک اسید در سه غلظت ( ۰ و ۱۰ و ۵۰ میلی گرم) در نظرگرفته شد. اعمال تیمارها درمرحله گلدهی بوده است. در مرح ه ل رسیدگی کامل عملکرد دانه و ویژگی های فیزیولوژیک مرتبط با آن در در سنبله اصلی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از این آزمایش نشان دهنده افزایش عملکرد در غلظت سوم مصرف SHAM و در رقم پیشتاز بوده است. شاخص برداشت نیز شاهد افزایش معنی داری در مصرف ۵۰ میلی گرم SHAM در مقایسه با شاهد بوده است. نتایج این آزمایش بیانگر عکس العمل بهتر ارقام دانه درشت (پیشتاز) نسبت به ارقام دانه ریز(بهار) در استفاده از این ماده بازدارنده مسیر مقاوم به سیانید بوده است.