سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
فرامرز آشنای قاسمی – استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
غلامحسن پایگانه – استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
محمدرضا کلانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.استادیار

چکیده:

در این پژوهش تأثیر حضور همزمان نانوذرات کربنا تکلسیم و سازگارکننده پل یپروپیلن گرافت شده با انیدرید مالئیک PP-g-MAبر روی خواص کششی پل یپروپیلنPP) به صورت تجربی بررسی شد. دو نوع از نانوذرات کربنات کلسیم (روکش شده با تک لایه اسید استایریک و روکش نشده) به منظور بررسی تأثیر اصلاح سطح نانوذرات برروی خواص مکانیکی ترکی بها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان م یدهد که افزودن نانوذرات کربنا تکلسیم بهبود مدولیانگ را به همراه داشت، هر چند که روکش دادن ذرات تأثیر زیادی بر روی مدول نداشت. ازدیاد طول در شکست، تنش تسلیم و استحکام کششی نهایی ترکی بهای دوتایی پل یپروپیلن/نانوذرات کربنات کلسیم روند کاهشی را با افزایش مقدار پرکننده از خود نشان داد. در ترکیب های س هتایی اگر چه تنش تسلیم و استحکام کششی نسبت به حالتPP خالص کمتر است اما افزایش درصد وزنیPP-g-MA افزایش تنش تسلیم و استحکام کششی را به همراه دارد که م یتواند ناشی از ایجاد پیوند مناسب بین ذرات و ماتریس به دلیل تأثیر سازگارکنندگیPP-g-MAباشد.