سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضوان ذاکری – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ی علوم پایه
سیداحمد مظاهری – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ی علوم پایه
محمدحسین محمودی قرائی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ی علوم پایه
میترا نوری – دانشیار دانشگاه اراک، دانشکده ی علوم پایه

چکیده:

آلودگی آب می تواند طبیعی و حاصل زمین شناسی خاص منطقه باشد و یا عوامل انسانی در ایجاد آن مؤثرباشند. روستای سنگ نقره مرکز منطقه مورد مطالعه، در ۴۰ کیلومتری شهرستان فریمان قرار دارد. آرسنیک یک شبه فلز سمی است که طیف وسیعی از بیماری های سرطانی و غیر سرطانی را موجب شده و عنصر بورشبه فلز سمی دیگری است که اثرات نامطلوب بر سیستم گوارشی و عصبی داشته و در نهایت منجر به مرگ انسان می شود. برای بررسی تأثیر زمین شناسی منطقه بر آلودگی منابع آبی آن، ۱۰ نمونه سنگ مختلف جهت آنالیزICP-ES برداشت شدند. نتایج آنالیز نشان داد آرسنیک و بور از غلظت بالایی در آهک و دولومیت آلتره شده تریاس بالایی، برخوردارند. همچنین افیولیت ملانژهای آلتره شده منطقه که عمدتاً سرپانتیت بوده و در اولین مراحل هوازدگی قرار دارند غلظت بالایی از عنصر بور و به مقدار کمتر آرسنیک را نشان می دهند. نتایج آنالیز با استفاده از نرم افزار SPSSنشان داد که میان غلظت این دو عنصر در آب و سنگ ضریب هم بستگی مثبت و معنی دار وجود دارد، این نشان دهند ه تأثیر خصوصیات زمین شناسی منطقه بر آلودگی منابع آب آن می باشد.