سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن قلی پور – دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
هوشنگ بهرامی – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدحسین سعیدی راد – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

بخش اعظمی از آلودگیهای کارخانجات محصولات کشاورزی را می توان قبل از ورود میوه به کارخانه کنترل نمود برای تحقق این کاهش آلودگی بایستی مطالعاتی برروی میوه از زمان برداشت تا مرحله شروع فراوری انجام گردد این تحقیق برروی میوه گوجه فرنگی رقم خاص دریک طرح کاملا تصادفی درمزرعه نمونه آستان قدس رضوی جهت کاهش ضایعات و آلودگی های ناشی از زمانی که این میوه پرآب به صورت دستی برداشت می شود تا زمانی که پس از بسته بندی و حمل و نقل درمحل کارخانجات فراوری قرار میگیرد انجام گردید نتایج نشان داد که بین سطوح تیمارهای انتخابی تفاوت های معنی داری وجود داشت همچنین بین انواع بسته بندی درافزایش ضایعات که همان آلودگی های میوه م ی باشد نیز دارای تفاوت معنی داری بود درنتیجه بیشترین ضایعات و تبدیل شدن به آلودگی درزمان ۷۲ ساعت پس از برداشت و زمان مناسب فراوری نیز تا ۲۴ ساعت پس از برداشت تعیین شد.