سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الناز مطلبی طلاتپه – کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی.
مهدی تاج بخش – استاد و عضو هیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.
عبدا… حسن زاده قورت تپه – استادیار و عضو هیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربا

چکیده:

به منظور بررسی اثرات زمان و غلظت های مختلف محلول پاشی با کودهای نانو اکسید و کلات آهن بر خصوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفه ای، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه ساعتلوی مرکز تحقیقاات کشااورزی اساتان آذربایجاان غربای شنرساتانارومیه در سال ۸۸۱۱ اجرا گردید. آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در ۸ تکرار و ۸۸ تیمار اجرا شد. محلول پاشایبا کودهای نانو اکسید آهن و کلات آهن در سه مرحله مختلف ۸ رشد رویشی، ۲ گلدهی، ۸ گرده افشانی، در دو غلظت یک در هزار و نیم در هزار اعمال شد. در پایان فصل رشد صفات ارتفاع بوته، تعداد برگ، تعداد پنجه، طول خوشاه، طرار سااطه و عملکاردعلوفه تر و خشک ثبت شد. نتایج به دست آمده نشان داد که تیمارهای کودی اعمال شده بار روی ساه صافت ارتفااع بوته، طول خوشه، تعداد برگ و درصد پروتئین در سرح احتمال یک درصد اثر معنی داری داشت ولی بر روی عملکرد علوفه تر، خشک، تعداد پنجه و اثر معنی دار نداشت. بالاترین عملکرد علوفه تر را محلول پاشی با کود نانواکسید آهن با غلظت یاک در هازار درمرحله رشد رویشی و بیشترین عملکرد علوفه خشک را محلول پاشی با نانواکسید آهان باا غلظات یاک در هازار در مرحله گردهافشانی نشان داد