سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الناز مطلبی طلائیه – کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
مهدی تاج بخش – استاد و عضو هیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.
عبداله حسن زاده قورت تپه – استادیار و عضو هیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربا
محسن رشدی – استادیار و عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده:

به منظور بررسی اثرات زمان و غلظت های مختلف محلول پاشی با کودهای نانو اکسید و کلات آهن بر خصوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفه ای، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه ساعتلوی مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه در سال ۱۳۸۸ اجرا گردید. آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار و ۱۳ تیمار اجرا شد. محلول پاشی با کودهای نانو اکسید آهن و کلات آهن در سه مرحله مختلف ۱- رشد رویشی، ۲- گلدهی، ۳- گرده افشانی، در دو غلظت یک در هزار و نیم در هزار اعمال شد. در پایان فصل رشد صفات ارتفاع بوته، تعداد برگ، تعداد پنجه، طول خوشه، قطر ساقه و عملکرد علوفه تر و خشک ثبت شد. نتایج به دست آمده نشان داد که تیمارهای کودی اعمال شده بر روی سه صفت ارتفاع بوته، طول خوشه، تعداد برگ و درصد پروتئین در سطح احتمال یک درصد اثر معنی داری داشت ولی بر روی عملکرد علوفه تر، خشک، تعداد پنجه و قطر ساقه اثر معنی دار نداشت. بالاترین عملکرد علوفه تر را محلول پاشی با کود نانواکسید آهن با غلظت یک در هزار در مرحله رشد رویشی و بیشترین عملکرد علوفه خشک را محلول پاشی با نانواکسید آهن با غلظت یک در هزار در مرحله گرده افشانی نشان داد.