سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا رضایی سوخت آبندانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت و عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگ
مهدی رمضانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت و عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگ

چکیده:

به منظور بررسی اثرات اسموپرایمینگ بر جوانه زنی بذر برنج رقم ندا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد قائم شهر در سال ۱۳۸۹ اجرا گردید. تیمارها شامل پلی اتیلن گلایکول (PEG6000) با غلظت های ۵ و ۱۰ درصد، نیترات پتاسیم (KNO3) با غلظت های ۱ و ۲ درصد کلرید پتاسیم (KCL) با غلظت های ۲ و ۴ درصد و مدات زمان های ۴ و ۸ و ۱۲ ساعت بود. نتایج نشان داد که حداکثر طول ریشه چه و ساقه چه تحت تیمارهای زمان پرایمینگ به ترتیب با پرایم نمودن کلرید پتاسیم، پلی اتیلن گلایکول، نیترات پتاسیم و کلرید پتاسیم با غلظت های ۲ و ۱۰ و ۲ و ۴ درصد و زمان ۸ ساعت بدست آمد. حداکثر سرعت جوانه زنی تحت تیمارهای زمان و پرایمینگ به ترتیب با پرایم نمودن توسط کلرید پتاسیم با غلظت های ۲ و ۴ درصد و مدت زمان ۱۲ ساعت بدست امد. بیشترین و کمترین درصد جوانه زنی طی مدت زمان های ۴ و ۸ ساعت مشاهده شدو بیشترین شاخص ویگور ۱ در مدت زمان ۸ ساعت حاصل شد، در حالی که حداقل شاخص ویگور ۲ تحت تیمارهای زمان و پرایمینگ به ترتیب با پرایم شدن توسط کلرید پتاسیم با غلظت های ۴ درصد و مدت زمان ۱۲ ساعت حاصل گردید.