سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شبنم فخیم رضایی – دانشجوی دکتری میو هکاری
جعفر حاجی لو – استادیاران گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
فریبرز زارع نهندی – استادیاران گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور ارزیابی تأثیر زما نهای مختلف گرد هافشانی گل، بر جوان هزنی و رشد لوله گرده در بخ شهای مختلف مادگی ارقام هلوی مخملی، انجیری تابستانه، انجیری مالکی، حاج کاظمی و زودرس گرده افشانی دستی در شرایط کنتر لشده در درون اتاقک رشد در روز اخته نمودن گ لها (روز صفر) و سپس هر دو روز (۲ و ۴ و ۶ و ۸ روز) پس از اخته نمودن با گرده خودی انجام و پس از تهیه نمونه های میکروسکوپی، وضعیت جوانه زنی دانه گرده در سطح کلاله و چگونگی رشد لول ههای گرده در قسم تهای مختلف مادگی بوسیله میکروسکوپ فلورسنت شمارش شد. بالاترین درصد جوان هزنی دانه گرده در سطح کلاله و هم چنین بالاترین درصد لوله های گرده نفوذی به تخمدان در صورت انجام گرد هافشانی در روز دوم و یا چهارم پس از اخته نمودن گل ها به دست آمد. بنابراین بهترین زمان گرد هافشانی بین روز دوم و چهارم پس از باز شدن گل ها می باشد.