سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه نمروری – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
قدرت اله فتحی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
عبدالمهدی بخشنده – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
محمدحسین قرینه – دانشیارگروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر زما نهای مختلف قطع آبیاری در سیست مهای مختلف کودی بر عملکرد و اجزا عملکرد گندم آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ – ۱۳۸۸ آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار انجام شد. در این آزمایش قطع آبیاری در سه سطح شامل، قطع در مرحله گرده افشانی تا زمان برداشت، در مرحله سنبله روی کامل تا زمان برداشت، شاهد یعنیآبیاری کامل بوده و سیستم های کودی نیز شامل کود شیمیایی، کود دامی، کود بیولوژیک و کود بیولوژیک همراه با کود دامی ۲۰ تن در هکتار در کر تهای فرعی قرار گرفتند که اعمال این تیمارها همزمان با کشت بود. اثر تیمار قطع آبیاری بر ارتفاع گیاه، ارتفاع پدانکل، عملکرد دانه و وزن ۱۰۰۰ دانه معنی دار شد. همچنین تأثیر کود مصرفی بر عملکرد دانه و وزن ۱۰۰۰ دانه معنی دار گشت. اثر متقابل قطع آبیاری و کود مصرفی بر سطح ویژه برگ پرچم، عملکرد دانه و وزن ۱۰۰۰ دانه معنی دار شد. قطع آبیاری در هر دو مرحله سنبله روی و گرده افشانی به طور معنی داری بر عملکرد دانه و وزن هزار دانه تأثیر گذار بود و همچنین استفاده از کود دامی باعث افزایش معنی دار عملکرد دانه و وزن ۱۰۰۰ دانه در گندم نسبت به سایر تیمارهای کودی می گردد. بنابراین استفاده از آبیاری کامل و کود دامی برای تولید مناسب در رقم چمران در خوزستان توصیه م یشود