سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نعمت اله اعتمادی – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
محبوبه شمس – کارشناس ارشد باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش تأثیر ساعات مختلف برداشت در روز روی عمر پس از برداشت گل ژربرا طی ۸ هفته مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور گل های ژربرا رقم تروپیک بلند که در شرایط یکسانی از نظر کشت قرار داشتند انتخاب شدند. این گل ها هر هفته در یک روز معین در ساعات ۸ و ۱۰ و ۱۴ و ۱۶ برداشت و در ظروف حاوی آب مقطر و هییپوکلریت سدیم رقیق نگهداری شدند. گل های برداشت شده روزانه مورد بررسی قرار می گرفتند و علائم پژمردگی آنها ثبت می شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ساعات و هفته های مختلف برداشت تفاوت معنی داری از نظر عمر پس از برداشت گل های ژربرا وجود دارد. عمر پس از برداشت گل های برداشت شده در ساعت ۱۴ به طور معنی داری بیشتر از دیگر ساعت ها بود. کمترین عمر پس از برداشت نیز در گل های برداشت شده در ساعت ۸ مشاهده شد. عمرگل های برداشت شده در هفته دوم به طور معنی داری بیشتر از گل های برداشت شده در سایر هفته ها بود. بررسی اثرات متقابل نشان داد که کمترین عمر پس از برداشت مربوط به گل های برداشت شده در ساعت ۸ و هفته هشتم بوده است.