سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد عدلی پور – کارشناس ارشد گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
صاحبعلی بلندنظر – استادیار، گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور تعیین زمان مناسب برداشت بذر پیاز قرمز آذر شهر بر اساس مراحل نموی آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تیمار در چهار تکرار اجرا شد. پیاز های مادری ۱۵ آبان ۱۳۸۸ کشت شد و بذور در مراحل زمانی ۵% و ۵۰% و ۸۰% شکافتن کپسول ها برداشت شد. کیفیت بذر با استفاده از آزمون های سرعت جوانه زنی و رشد گیاهچه ارزیابی گردید. نتایج نشان داد بین تیمارها از نظر سرعت جوانه زنی، میانگین مدت جوانه زنی، مدت زمان لازم برای ۵۰ % جوانه زنی (GT50) ، وزن ۱۰۰۰ دانه، وزن تر و خشک ساقه چه، وزن تر ریشه چه، طول ساقه چه و ریشه چه اختلاف معنی داری وجود دارد. بذور برداشت شده در مرحله ۵% بالاترین سرعت جوانه زنی، کمترین مدت جوانه زنی، GT50 و بیشترین طول ساقه چه و ریشه چه را داشتند. وزن ۱۰۰۰ دانه هم در مرحله ۸۰ % از همه بیشتر بود وزن تر ساقه چه در مرحله ۵% و ۵۰ % به اتفاق بیشترین میزان بود. وزن خشک ساقه چه در مرحله ۵۰ % از همه بالاتر بود. در مرحله ۵% و ۸۰ % گیاهچه های رشد کرده از وزن تر ریشه چه بیشتری برخوردار بودند.