سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی رضوان اقدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر گروه علوم باغبانی

چکیده:

به منظور بررسی اثرات اسموپرایمینگ و جوان ظنی بذور پیاز، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی باز تکرار و با ساختار فاکتوریل انجام گرفت . در این آزمایش بذور پیاز سفید کاشان به مدت دو، هفت و ۱۴ روز داخل محلول‌های هوادخی شده پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ با غلظت‌های ۲۷۳، ۳۰۰ و ۳۴۲ مولال در شرایط دمای ۱ ± ۱۰ درجه سانتی‌گراد نیز رانده شدند. پس از پایان آزمایش جهت بررسی فاکتورهای جوانه زنی، بذور داخل گلدان های نشایی چشم گردیدند. افزایش غلظت محلول منجر به کاهش در صد و افزایش یکنواختی جوانه زنی گردید به طوری که بذور تیمار شده با غلظت ۲۷۳ مولال از بیشترین کند طریق جوانه زنی برخوردار بودند. سرعت جوانه زنی به طور معنی دار تحت تأثیر غلظت محلول قرار نگرفت. افزایش زمان ایستادن سبب افزایش در صد و کاهش سرعت و یکنواختی جوانه زنی گردید. با بررسی اثرات متقابل مشخص شد با افزایش زمان رئیسان و در محلول رقیق یکنواختی جوانه زنی افزایش می‌یابد و برای دستیابی به نتایج مطلوب بهترست بذور پیاز سفید کاشان را داخل محدود با غلظت ۲۷۳ مولال برای مدت ۱۴ روز تیمار نمود.