سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

وحید صمدی –
علی حبیب اله زاده –

چکیده:

اثر زمان بورد هی بر ساختار ، میکروسختی و خواص سا یشی لا یه بورا ید تش کیل شده بر فولاد زنگ نزن آستنیتی کم کربنAISI 316L مورد مطالعه قرار گرفته است. عملیات بوردهی به روش سمانتاس یون جامد در دما ی ۱۰۰۰ درجه و در سه زمان ۴و۶و۸ ساعت انجام شد . مشاهدات متالوگرا فی مب ین نحوه تغییرات ر یزساختار و ض خامت لا یه بورا ید در طی عم لی ات م ی باشد . برا ی بررس ی رفتار تر یبولوژ یکی نمونه ها آزمایش سایش پین روی دیسک در دو نیروی ۷۵ و ۱۱۵ نیوتن انجام شد. بررسی نتا یج به دست آمده یک رابطه غیرخطی را بین ضخامت لایه و زمان پروسه بوردهی نشان می دهد حضور فازها ی Ni3B و CrB ،Fe2B ،FeB شکل گرفته رو ی سطح فولاد توسط پراش سنج X-ray تایید شد . تغییرات سختی نسبت به زمان بوردهی نیز با دستگاه میکروسختی سنج و یکرز بررس ی شد کهمبین ر سیدن به سخ تی تا ۱۷۰۰ ویکرز در سطح این لایه بورایدی می باشد. همچنین مشخص شد که با افزایش زمان پوش شدهی مقاومت سایشی نمون هها افزایش می یابد.