سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید جلیلوند – کارشناس ارشد مهندسی مواد-جوشکاری، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، د
حمید امیدوار – استادیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمیدرضا شاکری – استادیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا رحیمی پور – دانشیار، پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

در این مقاله، اتصال فاز مایع گذراTLP)به منظور اتصال سوپرآلیاژIN-738LC با استفاده از فلز پرکنندهAMS4776بررسی شده است. عملیات اتصالدهی در دمای ۰۰ در زمانهای مختلف انجام شد و تأثیر زمان اتصالدهی برتغییرات ریزساختاری مورد بررسی قرار گرفت. بررسیهای ریزساختاری نشان داد که ریزساختار منطقه انجماد غیر همدما متشکل از یوتکتیک نیکل بوراید، کروم بوراید و فاز گامای غنی از نیکل است. علاوه بر یوتکتیک خط مرکزی، رسوباتفاز ثانویه در فصل مشترک اتصال/فلز پایه مشاهده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که با افزایش زمان اتصالدهی، مقدار ساختار یوتکتیکی در مرکز اتصال کاهش پیدا میکند. انجماد همدمای کامل که از تشکیل ساختار یوتکتیکی مرکز اتصال جلوگیری میکند در زمان ۴۵ دقیقه اتفاق افتاد.