سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید شرفی – مربی دانشگاه اراک
کاظم سیاوشی – مرکز تحقیقات ایلام
ثریا قاسمی –
احمد غلامی – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر زمان مصرف سولفات روی (خاکی و محلول پاشی) در دو تاریخ کاشت بر عملکرد دانه نخود اثر هشت سطح کودی شامل: Zn0-Zns- Znf1 – Znf2 – Zns Znf1-Zns Znf2- Znf1 Znf2- Zns Znf1 Znf2در دو تاریخ کاشت (D1 و D2) (شاهد= Zn0، مصرف خاکی روی = Zns، محلول پاشی روی اوایل گلدهی= Znf1 ، محلول پاشی روی اوایل غلاف دهی=Znf2 ،پائیزه=D1 و بهاره=D2) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار بر روی نخود رقم ILC-482 در ایستگاه شیروان چرداول به مدت سه سال اجرا گردید. سولفات روی در روش خاکی به میزان ۲۰ کیلو گرم در هکتار و در روش محلول‏پاشی با غلظت دو در هزار استفاده گردید. نتایج نشان داد که تیمارهای کودی، تاریخ کاشت و اثرات متقابل آنها بر عملکرد دانه در سطح یک در صد معنی دار بوده و تیمار D1ZnsZnf1 (مصرف خاکی و یک بار محلول پاشی در اوایل گلدهی سولفات روی در کاشت پاییزه) وتیمار D1Zns (مصرف خاکی سولفات روی در کاشت پاییزه) با متوسط عملکرد به ترتیب۱۵۲۴ و۱۵۲۲ کیلو گرم در هکتار بیشترین عملکرد را داشتند. با توجه به نتایج بدست آمده در صورت کاشت پاییزه محصول نخود مصرف ۲۰ کیلو گرم در هکتار قبل از کاشت و یک بار محلول پاشی با غلظت دو در هزار در اوایل گلدهی (به منظور افزایش کیفی) و در صورت کاشت بهاره تنها یک بار محلول پاشی در اوایل گلدهی با سولفات روی بعنوان نتیجه نهایی از این آزمایش توصیه می گردد.