سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سجاد غلامی ارجنکی – کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
رحمان یوسفی – کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
وحید روحی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر هورمون IBA در غلظت های صفر، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ پی پی ام (ppm)، طول قلمه در دو اندازه ۱۵ و ۳۰ سانتی متری و همچنین اثر ایجاد یا عدم ایجاد زخم برروی ریشه دار شدن قلمه های انار (Punica granatum cv.malas) انجام گردید. در این تحقیق میانگین تعداد قلمه های ریشه دار شده، میانگین تعداد ریشه ها در قلمه و میانگین طول ریشه مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که پاسخ قلمه های زخم زنی شده از لحاظ میانگین تعداد قلمه های ریشه دار شده، میانگین تعداد ریشه در قلمه و میانگین طول ریشه نسبت به قلمه های زخم زنی نشده بهتر بود. قلمه های ۱۵ سانتی متری نسبت به قلمه های ۳۰ سانتی متری در هر دو نوع قلمه زخم زنی شده و زخم زنی نشده تعداد ریشه کمتری داشتند، اما طول ریشه در این نوع قلمه ها بیشتر بود. در بین غلظت های مختلف هورمون IBA، غلظت ۱۰۰۰ پی پی ام به عنوان بهترین غلظت جهت ریشه زایی قلمه ها شناخته شد. اثر متقابل زخم زنی ، طول قلمه و غلظت هورمون در مورد میانگین تعداد ریشه ها در قلمه و میانگین طول ریشه معنی دار ولی به لحاظ میانگین تعداد قلمه های ریشه دار شده معنی دار نبود.