سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید بهنام سروری نژاد – دانشجوی دکتری سازههای آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی قمشی – استاد گروه سازههای آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
ایوب مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
صادق حقیقی پور – دانشجوی دکتری سازههای آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

جریان غلیظ یکی از مهمترین پارامترهای موثر بر رسوبگذاری و کیفیت آب در مخازن سدها و منابع آب میباشد. یکی از پارامترهای بسیار مؤثر در تغییر هیدرولیک جریان غلیظ، تغییرات مقاطع رودخانه در مخازن سدها میباشد. در این مطالعه تاثیر تغییرات زوایای همگرایی مقاطع جریان بر پروفیل سرعت بدنه جریان غلیظ در یک فلوم با شیب کف قابل تغییر، عرض ۷۲/۵ سانتیمتر، عمق ۶۰ سانتیمتر و طول ۶ متر در آزمایشگاه مدلهای هیدرولیکی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شده است. توزیع سرعت در بدنه جریان غلیظ به وسیله دستگاه سرعت سنج اولتراسونیک برداشت گردید. با توجه به نتایج آزمایشات انجام شده مشاهده گردید که با افزایش زاویه همگرایی مقاطع، سرعت جریان در بدنه کاهش مییابد. همچنین سرعت بدنه جریان با افزایش دبی جریان غلیظ و شیب کف نیز افزایش مییابد.