سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید شادور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران
امیرحسین شیرانی راد – دانشیار موسسه اصلاح نهال و بذر، کرج
محسن یوسفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، باشگاه پژوهشگران جوان، تاکستان، ا

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر زئولیت بر صفات زراعی سه رقم جو در رژیم های مختلف رطوبتی آزمایشی بصورت فاکتوریل اسپلیت در ۱۳۸۸ به اجرا درآمد. – قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در ایستگاه اسماعیل آباد قزوین در سال زراعی ۱۳۸۹ در ۲ سطح که به همراه تیمار آبیاری در کرت های اصلی (Z ) در ۳ سطح به عنوان عامل اصلی، تیمار زئولیت (I) تیمار آبیاری در ۳ سطح در کرتهای فرعی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که تیمار (V ) بصورت فاکتوریل قرار گرفت و تیمار رقم آبیاری بر روی صفات تعداد کل پنجه ها، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت اثر معنی داری داشت. به طوریکه که تیمار آبیاری کامل بیشترین مقدار را در کلیه صفات مذکور دارا بود. تیمار رقم نیز بر روی کلیه صفات مورد آزمون اثر معنی داری داشت، اما تیمار زئولیت تنها بر روی تعداد کل پنجه ها تأثیر داشت. ارزیابی اثر متقابل تیمارهای آبیاری و رقم نشان داد که با میانگین ۶۵۹۴ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد همچنین این رقم در همه رژیم های V رقم ۲ کمترین شیب V آبیاری بیشترین عملکرد دانه را نسبت به دو رقم دیگر دارا بود. نتایج نشان داد که در بین ارقام موجود رقم ۳ کاهش عملکرد را در تیمارهای قطع آبیاری داشت که نشان دهنده مقاومت بهتر این رقم به شرایط تنش آبی می باشد و تضمین عملکرد بهتری نسبت به ارقام دیگر دارد.