سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

شیما چایانی – دانشجوی کارشناسی ارشد میوه کاری
احمد ارشادی – استادیار دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:

خسارت سرمازدگی بهاره یکی از عوامل محدودکننده در تولید انگور می باشد. به تأخیر انداختن زمان باز شدن جوانه ها یک روش مناسب برای اجتناب از خسارت سرمازدگی بهاره است. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر روغن سویا بر تأخیر در باز شدن جوانه ها در قلمه های انگور رقم فخری شد. روغن سویا با ۵ غلظت صفر (شاهد) و ۲/۵ و ۵ و ۱۰ و ۱۵ درصد تهیه شد. قلمه های تک جوانه ای در اول اسفند تهیه و پس از محلولپاشی در گلخانه و در ظرفهای حاوی آب مقطر نگهداری شدند. زمان باز شدن جوانه ها (مرحله نوک سبز) به صورت روزانه مورد بررسی و ثبت قرار گرفت. تیمار محلول پاشی قلمه ها با روغن سویا اثر معنی داری بر تاریخ شروع باز شدن قلمه ها داشت. حداکثر تأخیر در شروع باز شدن جوانه ها به ترتیب با تیمارهای ۱۵ و ۱۰ % روغن سویا به دست آمد. محلول پاشی با روغن سویا ۱۵ و ۱۰ درصد به ترتیب باعث ۱۴ و ۱۱ روز تأخیر در تاریخ جوانه زنی کامل قلمه ها ( ۶۰ % جوانه زنی قلمه ها) در مقایسه با تیمار شاهد شد. بین تیمارهای شاهد و ۲/۵% روغن اختلاف معنی داری وجود نداشت. محلول پاشی با روغن سویا ۱۵ % باعث ایجاد خسارت و از بین رفتن تعداد محدودی از جوانه ها در قلمه های تیمار شده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که محلول پاشی با روغن سویا می تواند در به تأخیر انداختن زمان باز شدن جوانه ها و کاهش احتمالی خسارت سرمازدگی بهاره بوته های انگور مؤثر باشد.