سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم حیدری محب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد، گروه مهندسی کامپیوتر، ی

چکیده:

روش اصلی دسترسی به رسانه بی سیم در پروتکلIEEE 802.11الگوی توزیعی بدون تکیه بر ایستگاه مرکزی است یک الگوی دسترسی تصادفی است ورسانه را بر مبنای پروتکلCSMA/CA به اشتراک می گذارد. دو روش برای ارسال بسته در الگوی توزیعی بدون تکیه بر ایستگاه مرکزی وجود دارد: ۱-روش دسترسی پایهtwo-way handshaking) روش four-way handshaking) RTS/CTS با مرور ادبیات و سوابق مربوطه در این زمینه مشخصمی شود که استفاده از این روش ها به شرایط مختلف مثل بارشبکه، اندازه بسته و … بستگی دارد یکی از پارامترهای مهم در پروتکل ۸۰۲٫۱۱ ،سطح آستانهRTS است به گونه ای که اگر طول بسته بزرگتر از این مقدار باشد از روش RTS/CTS استفاده می شود در غیر اینصورت از روشدسترسی پایه استفاده می شود. در این مقاله ضمن بررسی تأثیر سطح آستانهRTS در کارایی پروتکل۸۰۲٫۱۱ روشهای مطرح برای وفقی سازی این کمیت و در نتیجه بهبود کارایی ارائه خواهد شد