سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سید نجم الدین مرتضوی – استادیار دانشگاه زنجان
خدایار شعبانی – کارشناس باغبانی در شرکت کشاورزی پرهام- زنجان

چکیده:

به منظور بررسی اثر نوع پیوندزنی و زمان اجرای آن بر میزان موفقیت گیرائی و رشد نهال ها پیوندی سیب بر روی پایه MM106، در سا لهای ۱۳۸۸-۱۳۸۹ طرحی جهت بررسی تأثیر این دو فاکتور(زمان و نوع پیوندزنی ) بر میزان موفقیت گیرائی پیوند در سیب رقم فوجی در شرکت پیوند پرهام در استان زنجان اجرا شد. آزمایشی بصورت فاکتوریل و با دو فاکتور زمان پیوندزنی با سه زمان مختلف ( بهار، تابستان و پائیز) و با سه نوع پیوند ( شکمی، اسکنه ای و تاجی) و در سه تکرار در قالب بلو کهای کامل تصادفی در مجموع با ۲۷ واحد آزمایشی (کرت حاوی ده پایه سیب MM106) اجرا شد . در این تحقیق صفاتی مانند میزان موفقیت گیرائی، میزان رشد روشی نهال ها، استحکام پیوند، قطر نهال ها و راندمان عمل پیوندزنی مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج آزمایش نشان داد که هم زمان اجرای پیوند و هم نوع و روش پیوندزنی در اغلب صفات مورد بررسی تأثیر معنی دار در سطح ۱ درصد نشان دادند. همچنین اثر متقابل نوع پیوندزنی و زمان اجرای آن تأثیر معنی دار در سطح ۵ درصد بر روی اکثر صفات ارزیابی شده داشت.