سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهرا اولیایی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا،
محمود اثنی عشری – دانشیار باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
احمد ارشادی – استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:

در میان ریزمغذی ها، آهن و چگونگی استفاده از آن نقش مهمی در تغذیه گیاهان دارد. در این پژوهش کودهای سولفات آهن و کلات آهن (Fe-EDTA) به صورت کاربرد خاکی، محلول پاشی و تزریق به تنه در اختیار درختان سیب (رقم رد دلیشز ) مبتلا به کمبود آهن قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی، در سه تکرار انجام شد . در روش خاکی ۵۰ گرم و در روش های محلول پاشی و تزریق تنه ای غلظت ۰/۵% از هر کود ب هطور جداگانه استفاده گردید. در اواخر فصل رشد میزان کلروفیل برگ اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تیمارهای کودی آهن اثر معنی داری روی میزان کلروفیل برگ و کنترل کلروز آهن داشت. بین تیمارها نیزاختلاف معنی داری وجود داشت، به طوری که کمترین میزان کلروفیل مربوط به تیمار عدم استفاده از کود (شاهد) و بیشترین آن به تزریق تن های سولفات آهن تعلق داشت.