سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کریم مصطفوی – دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
مهدی طاهری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
ولی ربیعی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
محمد نوری زاده – محقق ایستگاه تحقیقات زیتون طارم

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثر روش های مختلف کوددهی نیتروژن روی برخی شاخص های عملکرد زیتون در طی ۲ سال در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم در استان زنجان بر روی درختان زیتون رقم زرد، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۶ تیمار و ۴ تکرار اجراء گردید. تیمارها شامل : ۱- شاهد، ۲- کاربرد خاکی نیتروژن به مقدار ۵۰۰ گرم برای هر درخت، ۳- محلول پاشی ۵۰۰ گرم نیتروژن برای هر درخت در تقسیط های مساوی قبل از باز شدن گل ها، پس ازریزش گلبرگ ها و در مرحله برداشت کنسروی ۴- کاربرد خاکی ( ۲۵۰ گرم نیتروژن) و محلول پاشی ۲۵۰ گرم نیتروژن در تقسیط های مساوی قبل از باز شدن گل ها، پس از ریزش گلبرگ ها، برداشت کنسروی ۵- محلول پاشی ۵۰۰ گرم نیتروژن بازای هر درخت در تقسیط های مساوی قبل از باز شدن گل ها، پس از ریزش گلبرگ ها، برداشت کنسروی و پس از برداشت کنسروی ۶- کاربرد خاکی (۲۵۰ گرم نیتروژن) و محلول پاشی ۲۵۰ گرم نیتروژن در تقسیط های مساوی قبل از باز شدن گل ها، پس از ریزش گلبرگ ها، برداشت کنسروی و پس از برداشت کنسروی. کود مورد استفاده اوره بود و برای محلول پاشی هر درخت ۷/۵ لیتر آب مصرف گردید. نتایج حاصل نشان داد که کاربرد نیتروژن به مقدار ۲۵۰ گرم به صورت مصرف خاکی و ۲۵۰ گرم به صورت محلول پاشی با غلظت ۲/۴ درصد (در تقسیط های مساوی قبل از باز شدن گل ها، پس ازریزش گلبرگ ها و در مرحله برداشت کنسروی) موجب افزایش غلظت این عنصر در برگ ها و بهبود شاخص هایی نظیر درصد تشکیل میوه و وزن میوه ها می گردد.