سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

کامران شهلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
عبدالله جوانمرد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
نادر جلیل نژاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده:

ذرت دانه ای مهمترین گیاه علوفه ای می باشد که بویژه درمناطق معتدل و گرم استان آذربایجان غربی کشت می شود، اما محدودیت منابع آبی تولید این محصول استراتژیک درمنطقه را با مشکل مواجه ساخته است. به منظور افزایش راندمان مصرف آب و تعیین تراکم مناسب بوته ذرت دانه ای رقم سینگل کراس ۷۰۴ ، آزمایشی فاکتوریل با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد اجرا شد. در این پژوهش سه روش آبیاری شامل آبیاری تمام جوی ها، آبیاری یک در میان ثابت جویها و آبیاری یک در میان متغیر جویها و سه تراکم ۷ و ۸ و ۹ بوته در متر مربع مورد بررسی قرار گرفت. اثر روش آبیاری و تراکم بر عملکرد دانه و برخی از صفات معین دار بود، اما اثر متقابل روش آبیاری در تراکم برای هیچ یک از صفات معنی دار نبود. بالاترین عملکرد دانه از آبیاری تمام جوی ها به میزان ۴/۱۰ تن در هکتار بدست آمد. روش آبیاری یک در میان میزان آب مصرفی و د رنتیجه عملکرد دانه را بطور معنی داری کاهش داد؛ اما حداکثر راندمان مصرف آب را سبب شد. دو روش آبیاری یک در میان تفاوت معین داری نشان ندادند. مطالعه تراکم نشان داد که بیشترین عملکرد دانه و راندمان مصرف آب از تراکم ۷ بوته در متر مربع حاصل شد.