سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مسعود رفیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
قدرت اله شاکرمی –

چکیده:

ذرت دانه ای مهمترین گیاه علوفه ای می باشد که بویژه در مناطق معتدل و گرم استان لرستان کشت می شود، اما محدودیت منابع آبی تولید این محصول استراتژیک در منطقه را با مشکل مواجه ساخته است. به منظور افزایش راندمان مصرف آب و تعیین تراکم مناسب بوته ذرت دانه ای رقم سینگل کراس ۷۰۴ ، آزمایشی فاکتوریل با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی کمالوند دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد اجرا شد. در این پژوهش سه روش آبیاری شامل آبیاری تمام جوی ها، آبیاری یک در میان ثابت جویها و آبیاری یک در میان متغیر جویها و سه تراکم ۷، ۸ و ۹ بوته در مترمربع مورد بررسی قرار گرفت. اثر روش آبیاری و تراکم بر عملکرد دانه و برخی از صفات معنی دار بود، اما اثر متقابل روش آبیاری در تراکم برای هیچ یک از صفات معنی دار نبود. بالاترین عملکرد دانه از آبیاری تمام جوی ها به میزان ۴/ ۱۰ تن در هکتار بدست آمد. روش آبیاری یک در میان میزان آب مصرفی و در نتیجه عملکرد دانه را بطور معنی داری کاهش داد؛ اما حداکثر راندمان مصرف آب را سبب شد. دو روش آبیاری یک در میان تفاوت معنی داری نشان ندادند. مطالعه تراکم نشان داد که بیشترین عملکرد دانه و راندمان مصرف آب از تراکم ۷ بوته در متر مربع حاصل شد.