سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی والی پور – کارشناس ارشد اجرایی سازمان آب و برق خوزستان
حیدرعلی کشکولی – عضو هیات علمی گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
هوشنگ حسونی زاده – معاون مطالعات پایه و منابع آب سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

با توجه به محدودیت منابع آب و خاک و نیاز به تولید بیشتر محصولات کشاورزی برای تأمین نیاز غذایی انسانو در جهت استفاده بهینه از منابع موجود و فراهم نمودن منابع جدید برای توسعه کشاورزی ، مطالعات آبشویی واصلاح اراضی دشت هوفل به منظور اصلاح و بهسازی و بهره برداری صحیح از این اراضی و همچنین برآورد مقدارآب لازم برای آبشویی املاح محلول از نیمرخ خاک در این منطقه (مطالعه موردی حوزه جنوب کرخه) انجام گرفتهاست. در این تحقیق هدف رسم منحنیهای شوری و سدیم زدایی در چهار منطقه (در سه ایستگاه به روش غرقابی و یک ایستگاه بهروش تناوب ) شمال دشت هوفل طرحهای حوزه جنوب کرخه و اثر ماده اصلاح کننده سدیم بر شستشوی املاح و سدیم می باشد که آزمایشات آبشویی در چهار منطقه در عمقهای ۲۵-۰، ۵۰-۲۵، ۷۵-۵۰، ۱۰۰-۷۵، ۱۲۵-۱۰۰، ۱۵۰-۱۲۵ سانتی متر انجام و نتایج آن مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین ارائه فرمولهای تجربی مناسب جهت استفاده در برآورد آب مورد نیاز برای اصلاح مناطق مورد نظر از دیگر اهداف طرح بوده است . از نتایج تجزیه خاک قبل و بعد از آزمایش ، چنین استنباط می گردد که کلاس خاک قبل از آزمایش S4A4 بوده که پس از کاربرد ۱/۷۵ متر آب آبشویی به کلاس S2A2 تغییر بافته است . تعیین دقیق میزان آب مورد نیازآبشویی هر عمق خاک از طریق منحنی های شوری و سدیم زدایی تهیه شده مقدور می باشد . میانگین اسیدیته (PH)، میانگین هدایت الکتریکی (FC) و میانگین درصد سدیم تبادلی (ESP) عمق ۱/۷۵ متری خاک به ترتیب از ds/m 87,7/5 و ۶۱% قبل از آبشویی به ds/m 24,7/8 و ۳۳% بعد از کاربرد ۱/۷۵ متر آب آبشویی تغییر یافته و خاک روند قلیا شدن را در پیش نمی گیرد . با توجه به بافت نسبتاٌ سبک خاک و املاح دو ظرفیتی محلول در آب آبیاری و خاک می توان چنین نتیجه گیری نمود برای اصلاح و بهسازی این خاک ها احتیاج به استفاده از ماده اصلاح کننده نیست و اصلاح آنها با استفاده از ماده اصلاح کننده نیست و اصلاح آنها با استفاده از آب های نسبتاٌ مناسب امکان پذیر است.