سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

کریم مصطفوی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
مهدی طاهری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
ولی ربیعی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
محمد نوری زاده – محقق

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثر روش‌های مختلف کوددهی نیتروژن روی برخی شاخص‌های عملکرد زیتون در طی ۲ سال در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم در استان زنجان بر روی درختان زیتون رقم زرد، در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی در ۶ تیمار و ۴ تکرار اجراء‌ گردید. تیمارها شامل : ۱- شاهد، ۲-کاربرد خاکی نیتروژن به مقدار ۵۰۰ گرم برای هر درخت، ۳- محلول پاشی۵۰۰ گرم نیتروژن برای هر درخت در تقسیط‎های مساوی قبل از باز شدن گل‎ها، پس ازریزش گلبرگ‎ها و در مرحله برداشت کنسروی ۴-کاربرد خاکی (۲۵۰ گرم نیتروژن) و محلول پاشی ۲۵۰ گرم نیتروژن در تقسیط‎های مساوی قبل از باز شدن گل‎ها، پس ازریزش گلبرگ‎ها، برداشت کنسروی ۵- محلول پاشی۵۰۰ گرم نیتروژن بازای هر درخت در تقسیط‏های مساوی قبل از باز شدن گل‎ها، پس ازریزش گلبرگ ها، برداشت کنسروی و پس از برداشت کنسروی ۶- کاربرد خاکی (۲۵۰ گرم نیتروژن) و محلول پاشی ۲۵۰ گرم نیتروژن در تقسیط‎های مساوی قبل از باز شدن گل‏ها، پس ازریزش گلبرگ‏ها، برداشت کنسروی و پس از برداشت کنسروی. کود مورد استفاده اوره بود و برای محلول پاشی هر درخت ۵/۷ لیتر آب مصرف گردید. نتایج حاصل نشان داد که کاربرد نیتروژن به مقدار ۲۵۰ گرم به صورت مصرف خاکی و ۲۵۰ گرم به صورت محلول پاشی با غلظت ۴/۲ درصد (در تقسیط‎های مساوی قبل از باز شدن گل‎ها، پس ازریزش گلبرگ‎ها و در مرحله برداشت کنسروی) موجب افزایش غلظت این عنصر در برگ‎ها و بهبود شاخص‎هایی نظیر درصد تشکیل میوه و وزن میوه‎ها می‎گردد.