سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون
محمدامین آسودار – عضو هئیت علمی دانشگاه ملاثانی اهواز
اسماعیل عرب معصومی – کارشناس زراعت (رئیس جهاد کشاورزی گرمسار)
نجاتعلی سالار – کارشناس ارشد زراعت و اصلاح نباتات مرکز تحقیقات استان سمنان

چکیده:

یکی از محولات استراتژیک که از مزارع کشاورزی دشت بتدریج به زمینهای کشاورزی گلخانه ای انتقال یافته و میزان عملکرد آن از ۱۵ تن در هکتار تا ۷۰۰ تن در هکتار افزایش یافته است خیار یا اصطلاحاً خیار درختی می باشد. یکی از عملکرد مهم در گلخانه آماده سازی زمین می باشد که نه تنها به علت تشدید تهویه عملیات در جریان تجزیه و تبدیل مواد شیمیایی خاک موثر است بلکه مستقیماً نیز در تعادل مواد قلیایی و مواد زمین اثر گذار می باشد به صورتی که اگر مقدارEC خاک بین ۴تا ۳ میلی موس بر سانتی متر مربع باشد ۳۵ تا ۱۰ درصد و ۶ -۴ میلی موس بر سانتی متر مربع ۵۰-۳۵ درصد کاهش محصول را در بر دارد بنابراین به منظور انتخاب روش مناسب خاک ورزی برای کاهشEC خاک افزایش عملکرد و کاهش هزینه های اقتصادی روشهای مختلف خاک ورزی و نوع کشت با اجرای طرحی در قالب کاملاً تصادفی با ۸ تیمار و ۴ تکرار در گلخانه ۱۰۰۰ متری برای خیار درختی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتیجه مقایسه چهار روش خاک ورزی گاو آهن برگردان دار به همراه با یک بار روتیواتور، یک بار روتیواتور، دوبار روتیواتور و بی خاک ورزی و دو روش کشت داخل جوی و روی پشته نشان داد که خاک ورزی با گاو آهن برگرداندار به همراه یکبار روتیواتور و کشت داخل جوی باعث تجمع نمک به سمت بالای پشته وEC داخل جوی کاهش پیدا کرد. در اکثر تیمارها عملکرد داخل جوی بیشتر از عملکرد روی پشته شد. بیشترینEC مربوط به اثر متقابل بی خاک ورزی و کشت روی پشته با ۲/۷۵ میلی موس بر سانتیمتر و عملکرد میوه ۳۰۱۸/۸۸ گرم برای هر بوته کمترین EC مربوط به خاک ورزی با گاوآهن برگردان دار روتیواتور کشت داخل جوی با ۱/۸۲ میل یموس برسانتی متر مربع که بیشترین عملکرد میوه را با ۶۰۲۷/۴۸ گرم برای هر بوته به خود اختصاص داد و شوری خاک در روش شخم با گاوآهن برگرداندار + روتیواتور و کشت داخل جوی ۳۰/۵۳ درصد کمتر از شاهد گردید.