سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علیرضا قهرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی
علی ماشاءاله کرمانی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
محمد غلامی پرشکوهی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی وا
مجید رشیدی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی روشهای مختلف خاکورزی و کوددهی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو )عملکرد محصول، وزن هزار دانه، میزان مصرف سوخت، زمان عملیات و هزینه عملیات( در سال زراعی ۱۳۶۵ ۶۱ در شهرستان بویینزهرا از استان -قزوین انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار به مرحله اجراء در آمد. فاکتور خاکورزی در سه سطح ۱ شخم با گاوآهن برگرداندار همراه با دو بار دیسک، دوبار لندلولر و کاشت با بذر کار سانتریفوژ، ۷ شخم با گاوآهن قلمی همراه با یکبار دیسک، یکبار لندلولروکاشت با بذر کار سانتریفوژ، و ۳ کشت مستقیم )نوتیلیج( و فاکتور -کوددهی )کود ازته( در سه سطح ۱ بدون کوددهی )تیمار شاهد(، ۷ کوددهی به صورت یک مرحلهای )کل میزان کود به صورت یکجا در حین کشت( و ۳ کوددهی به صورت چند مرحلهای همراه آب آبیاری. نتایج تحقیق نشان داد که تیمارهای کشت -مستقیم با میانگین عملکرد ۱۷ درصد بیشترین عملکرد را در بین تیمارهای دیگر دارا است. بیشترین عملکرد وزن هزار دانه مربوط به کشت مستقیم، کمترین مصرف سوخت، هزینه و زمان عملیات مربوط به کشت مستقیم میباشد. همچنین بهترین ومناسبترین روش کاشت برای زراعت جو سیستم کشت مستقیم در مرحله اول و کاشت با گاوآهن قلمی یکبار دیسک و یکبار لندلولر در مرحله دوم برای کشت جو مناسب است.