سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عادل محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران
ابراهیم حاجی دولو – دانشیار، دانشگاه شهید چمران
سعید نمازی – مربی ، دانشگاه شهید چمران
رضا کیانی نژاد – دانشیار، دانشگاه شهید چمران

چکیده:

در مقاله حاضر تأثیر رنگ ترانسفورماتورهای توزیع بر میزان انتقال حرارت و خنککاری آن بهصورت تجربی بررسی شده است. یکی از عوامل مهم در خنککاری ترانسفورماتور رنگ بدنه آن بوده که بر میزان جذب انرژی خورشیدی و صدور تشعشعی حرارت از بدنه تاثیر مستقیم میگذارد. عمر ترانسفورماتور بهشدت تابع دمای روغن و عایقهای درون آن بوده و افزایش دمای روغن سبب خرابی زودهنگام آنها میشود. لذا بررسی عواملی که سبب کاهش دمای ترانسفورماتور میشوند بسیار مهم میباشد. برای تعیین تاثیر رنگ بر میزان خنککاری ترانسفورماتور آزمایشهای تجربی بر روی سه ترانسفورماتور با رنگهای سفید، سبز و سیاه انجام گرفته و دمای روغن درون آنها در شرایط یکسان بار الکتریکی و دمای محیط اندازهگیری شده است. آزمایشها برای حالتهای مختلف بار الکتریکی و همچنین دماهای مختلف هوای محیط انجام گرفت تا تأثیر هر یک بر میزان خنککاری ترانسفورماتور مشخص گردد. نتایج آزمایشهای تجربی نشان میدهند که استفاده از رنگ سفید ۳ درجه سانتیگراد و بهجای رنگ سبز / بهجای سیاه بهطور متوسط ۶ ۱ درجه سانتیگراد دمای روغن ترانسفورماتور را / بهطور متوسط ۹ کاهش میدهد. لذا برای ترانسفورماتورهای توزیع مناسبترین رنگ از نظر حرارتی رنگ سفید میباشد.