سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

رعنا بختیاری –
سیمین حسینیان –

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر رغبتهای شغلی – شخصیتی بر قصد کارآفرینانه است. تیپهای شغلی – شخصیتی در این تحقیق عبارتند از:تیپ واقع گرا،جستجوگر،هنری،اجتماعی،متهور و قراردادی و قصد کارآفرینانه شامل مولفه هایی همچون: انگیزه پیشرفت، عادات کاری، گرایشهای کارآفرینی و تمایلات کسب و کار می باشد. در این پژوهش، روش تحقیق کمی، غیر آزمایشی از نوع طرح های همبستگی است و جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش ۸۱ نفر از متقاضیان جویای کار ساکن شهر تهران می باشند که در نیمه اول سال ۱۳۹۰ به صندوق مهر امام رضا (ع) مراجعه کرده و به پرسشنامه رغبتهای شغلی –شخصیتی و قصد کارآفرینانه پاسخ دادند. در پژوهش حاضر هدف پیش بینی تغییرات متغیر وابسته (قصد کارآفرینانه )با توجه به تغییرات متغیر مستقل (رغبتهای شغلی – شخصیتی ) است، که در این رابطه از تحلیل رگرسیون استفاده شد، نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده آن است که داشتن تیپ شخصیت متهور و اجتماعی بر قصد کارآفرینانه اثر دارد. استفاده شده است. که نتایج نشان T برای مقایسه تفاوت دو جنس، همچنین وضعیت تاهل با قصد کارآفرینانه از آزمون داد بین زنان و مردان و بین افراد مجرد و متأهل در متغیر قصد کارآفرینانه تفاوت معنادار وجود ندارد. در نهایت به منظور بررسی جنسیت، وضعیت تأهل و تحصیلات با متغیر های تیپ شغلی – شخصیتی و قصد کارآفرینانه به طور مجزا از تجزیه تحلیل واریانس استفاده شد و نتایج نشان داد، مردان و زنان در تیپهای واقع گرا،جستجوگر، اجتماعی، تفاوت معناداری ندارند، افراد مجرد و متاهل در تیپهای واقع گرا و هنری تفاوت معناداری دارند و افراد با تحصیلات مختلف در تیپهای جستجوگر، اجتماعی، متهور و قرار دادی با یکدیگر تفاوت معنا دار دارند.