سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیده توکل – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
عبدالحسین ابوطالبی – استادیاران گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
بهنام بهروزنام – استادیاران گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر میان پایه های (MM.106, M.27) با پایه های بذری بر میانگین وزن تر وخشک رشد رویشی نهال های سیب رقم فوجی و گالا انجام شده است. هدف از این آزمایش، تولید درختانی پاکوتاه با ریشه قوی و گسترده می باشد. درختان فوجی و گالا با پایه بذری و دو میا نپایه عنوان شده با درختان فوجی و گالا ، بدون میان پایه مقایسه شدند. پس از اتجام دو کوپیوند سپری و رشد پیوندک اصلی در اواخر پاییز صفات مورد نظر از جمله وزن تر و خشک پیوندک اندازه گیری شد. نتایج حاصل، بیشترین و کمترین وزن تر و خشک را به ترتیب در ترکیب گالا بدون میان پایه و فوجیبا میان پایه M.27 نشان می دهد.