سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی کرمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران
جهانفر دانشیان – دانشیار موسسه اصلاح نهال و بذرکرج
پریسا جنوبی – استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه تربیت معلم
محسن یوسفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران

چکیده:

آزمایشی جهت ارزیابی تأثیر دور آبیاری و زئولیت بر عملکرد میوه گیاه کدوی تخم کاغذی (cucurbita pep L.) و صفات مرتبط با آن به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی در۴ تکرار، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقاتی فیض آباد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین انجام شد. عامل آبیاری در سه سطح شامل: I1=60 ، I2=120 و I3=180 (بصورت میلیمتر تبخیرتجمعی از تشتک تبخیر کلاسA ) در کرتهای اصلی که در مرحله قبل از گلدهی اعمال شد و عامل زئولیت در چهار سطح شامل: ۰ ، ۵ ، ۱۰ و ۱۵ تن در هکتار بود که در کرتهای فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که عامل آبیاری بر عملکرد میوه، وزن تر دم میوه، قطر میوه و قطر میانبر میوه تأثیر معنی داری داشت. بطوریکه آبیاری پس از ۶۰ میلیمتر تبخیر بیشترین عملکرد میوه (با میانگین ۳/۲۳ تن در هکتار)، وزن تر دم میوه، قطر میوه و قطر میانبر میوه را داشت. تیمار زئولیت نیز بر صفات عملکرد میوه، وزن تر دم میوه و قطر میانبر میوه موثر بود. بطوریکه کاربرد ۱۵ تن در هکتار زئولیت بیشترین مقدار عملکرد میوه (۲۰٫۷۷ تن در هکتار) را داشت. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش مصرف زئولیت تا ۱۵ تن در هکتار، قطر میوه و وزن تر دم میوه افزایش یافت. براساس نتایج آزمون جهت افزایش عملکرد میوه آبیاری پس از ۶۰ میلیمتر تبخیر توصیه می گردد. همچنین کاربرد ۱۵ تن در هکتار زئولیت می تواند عملکرد میوه در کلیه سطوح آبیاری افزایش دهد.