سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شیما قاسمی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد سرامیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
دنا خازنی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
فرهاد گلستانی فرد – استاد، دانشکده مهندسی مواد سرامیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید شبستری – استاد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تف جوشی فر اجامد در حضور فاز مایع، فرآیندی است که در آن پودر پی شآلیاژی بین منحنی جامد و مایع حرارت داده م یشود. این فرآیند م یتواند جهت تولید قطعات پیچیده مورد نیاز صنایع اتومبیل و هوافضا مورد استفاده قرار گیرد. این تحقیقبر روی فرآیند تف جوشی فر اجامد کامپوزیت آلیاژ آلومینیم ۲۰۲۴ و سیلیکون کاربید تمرکز دارد. بدین منظور نمونه های کامپوزیتی با ۵ ۱۰ و ۱۵ درصد حجمی سیلیکون کاربید به روش متالورژی پودر تولید شدند. به منظور کاهش دما و زمان لازم برای ت فجوشی از فرآیند اعمال مایکروویو استفاده گردید. نمونه ها در دماهای متفاوت ۶۰۰،۵۹۰ ,۱۰ در اتمسفرهای هوا، بستر کک و نیتروژن توسط امواج مایکروویو ت فجوشی شدند. برای بررسی میزان چگال شدن نمون هها از دانسیته سنجی به روش ارشمیدس و جهت بررسی ریز ساختار از میکروسکوپ نوری و الکترون روبشی استفاده شد. برای بررسی خواصمکانیکی آزمایش تعیین سختی صورت گرفت. نتایج نشان می دهد بهترین چگالی در اتمسفر نیتروژن به دلیل تشکیل نیترید آلومینیم و در حضور کمترین مقدار فاز تقویت کننده، در دمای ۶۰۰ به مدت ۱۰ دقیقه صورت پذیرفت. نتایج اندازه گیری سختی نشان م یدهد با افزایش درصد سیلیکون کاربید تا ۱۰ درصد، سختی افزایش و با افزایش این میزان به علت کاهش چگالی کاهش م ییابد.