سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طاهره دبیریان – کارشناس ارشد زراعت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
حیدر ذوالنوریان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
شهریار ساسانی –

چکیده:

مهمترین محصولات غذایی است که پس گندم، برنج و ذرت رتبه (Solanum tuberosum L. ) سیبزمینی با نام علمی چهارم در جهان را دارا است. بیماریهای ویروسی از مهمترین مشکلات در تولید و تهیه بذر عاری از ویروس سیبزمینی است. امروزه از تکنیکهای کشت بافت به طور گستردهای برای تولید سیبزمینی عاری از ویروس استفاده میشود. به منظور مطالعه اثرات طول روز و درجه حرارت در ریزغدهزایی سیبزمینی، آزمایشی بر روی آگریا که از ارقام تجاری است در محیط کشت به صورت فاکتوریل و بر اساس طرح کاملا تصادفی در شش تکرار انجام شد. ریزنمونههای سه گرهای در دو سطح CCC 19 درجه سانتیگراد قرار داشتند که در مرحله ریزغدهزایی به اتاق سرد با ± فتوپریود(طول روز بلند و تاریکی) در دمای نرمال ۲ ۱۵ درجه سانتیگراد منتقل شدند. در این آزمایش تعداد ریزغده، میانگین وزن و قطر ریزغده، تعداد برگ، تعداد گره، ± دمای ۲ وزن نهایی ریزغده و زمان ظهور اولین ریزغده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که دمای نرمال و شرایط تاریکی باعث بیشترین اثر بر تولید ریزغده شده و ریزغدههایی با میانگین قطر بیشتر تولید کرده است. اگرچه شرایط طول روز بلند و دمای نرمال باعث بروز صفات رویشی بهتر مانند تعداد برگ، تعداد گره شده است.