سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی علیزاده اسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، د
محمد حقیقی – استادیار مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشگاه صنعتی

چکیده:

غربال مولکولی ۳۴ – SAPO یک ترکیب ریز حفره با ساختار سیلیکا آلومینا فسفات محسوب م ی ش ود ، ک ب اداشتن خاصیت اسیدی و بازدهی بالا در تولید الفین های سبک، ب عنوان کاتالیست اص ل ی فراین د مت انول بهالفین ها شناخت شده است. در این پژوهش، اثر دمای سنتز بر ماهیت ساختاری کاتالیس ت ۳۴ – SAPO م ورد ارزیابی قرار گرفت. نمون ها ب روش هیدروترمال و با استفاده از ماده الگوساز تترا اتیل آم ون یم هیدروکس اید وب ا نس بت م ولی م واد اولی ۰۵ : ۳ : ۱ : ۵/۳ : =۱ Al2O3:SiO2:P2O5:TEAOH:H2O س نتز ش دند. تعی ین خصوصیات نمون های سنتزی با استفاده از آنالیزهای XRD ، FESEM ، BET ، و FTIR انج ا گرف ت. نت ا یج ارزیابی مشخص نمود ک دمای سنتز باعث ایجاد تغییرات در خصوصیات ۳۴ – SAPO از قبیل تغییر در می زانبلورینگی، اندازه بلورها و خلوص نمون می شود. در این تحقیق، افزایش دما با تاثیر در فرآیند بل ور ینگی س بب بزرگتر شدن بلورها، رشد صفحات بلوری، و نیز افزایش سطح ویژه گردید