سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه تهران
محمود صمدی –
حجت اله صمدی –

چکیده:

در شرایط اقلیم خشک و نیمه خشک کشور و کمبود منابع آب شیرین،‏ حساسیت نسبت به کیفیت آب رودخانه‏ها و عوامل مؤثر بر آن‌ها،‏ ضروری است. هدایت الکتریکی، نسبت جذب سدیم و مواد جامد محلول در آب نقش بیش تری در کیفیت آب مورد استفاده در کشاورزی و منابع طبیعی دارند. در این تحقیق، همبستگی دبی با هدایت الکتریکی (EC)، غلظت املاح محلول (TDS) و نسبت جذب سدیم (SAR)، مورد بررسی قرار گرفت. جهت انجام بررسی‌ها از آمار ارائه شده شرکت سهامی آب منطقه ای استان اردبیل استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل‌های آماری از نرم افزار SPSS و Excel استفاده شد. به منظور انتخاب بهترین مدل همبستگی، از بین ۵ مدل خطی، توانی، نمایی، معکوس و لگاریتمی، مدلی که دارای بیشترین ضریب همبستگی بود انتخاب شد. نتایج نشان می‌دهد که بهترین مدل همبستگی برای EC و SAR مدل همبستگی نمایی و برای TDS مدل همبستگی لگاریتمی می‌باشد و همچنین هدایت الکتریکی بیشترین همبستگی را با دبی نشان می‌دهد.