سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهام فاضل – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی- گروه مهندسی آب – دانشکده کشاورزی د
حسین افضلی مهر – استادیار گروه مهندسی آب- دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مقاومت جریان یکی از فاکتورهای اصلی در طراحی، برنامه ریزی و اجرای پروژه های منابع آب مانند کنترل سیلاب است. از یک دیدگاه کلی رودخانه ها به دو دسته ماسه ای با ذرات ریز بستر، شیب ملایم و تشکیل فرمهای بستر و شنی با ذرات درشت بستر(شن و درشت تر)، شیب تند، عمق کم جریان و آشفتگی زیاد تقسیم بندی می شوند، مدل های عددی توسعه یافته به منظور تخمین مقاونت جریان برای آبراهه های ماسه ای، قابل کاربرد برای رودخانه های شنی نمی باشند. در این راستا، هدف این مطالعه اندازه گیری، محاسبه و تحلیل تأثیر ضریب بی بعد دارسی- ویسباخ بر مشخصات مهم هیدرولیکی نظیر نسبت ظرافت(w/h)، دبی(Q)، شیب بستر(S0)، زبری نسبی(d50/h) و پارامتر شیلدز (*j) می باشد. بدین منظور در شرایط آزمایشگاهی با اندازه گیری عمق جریان و نیمرخ های سرعت اقدام به برآورد ضریب دارسی-ویسباخ و پارامتر های هیدرولیکی مؤثر بر آن گردید. از جمله نتایج به دست آمده آن است که کاربرد یک مقدار واحد ضریب زبری تنها در شرایط نزدیک به دبی غالب قابل توجیه است و در سایر موارد باید از منحنی f-Q استفاده کرد.