سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منیره حاجی آقایی کامرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
کاظم هاشمی مجد – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
نصرت اله نجفی – استادیار دانشگاه تبریز
سیدجلال طباطبایی – استاددانشگاه تبریز

چکیده:

طرح برای بررسی تعدادغده، میزان کلروفیل و سطح برگ در مینی تیوبر های سیب زمینی در بسترهای کشت خاکی و هیدروپونیک در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۸ تیمار و ۴ تکرار انجام شد. تیمارها عبارت بودند از خاک، پرلیت، پرلیت + خاک، پرلیت + خاک + ورمی کمپوست، پرلیت + خاک + کمپوست پرلیت+پیت ماس شاهد، پرلیت + ورمی کولیت و پرلیت + پیت ماس. شاخص های رشدی تعداد میزان کلروفیل و سطح برگ در مینی تیوبر های سیب زمینی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بسترهای رشد از لحاظ جرم مخصوص ظاهری، جرم مخصوص حقیقی، تخلخل،EC و pH باهم تفاوت معنی داری داشتند. بسترهای خاکی که دارای بیشترین وزن مخصوص ظاهری، وزن مخصوص حقیقی و کمترین تخلخل،EC و pH بودند، کمترین تعداد غده و میزان کلروفیل و سطح برگ را داشتند. بسترهای کشت بدون خاک (هیدروپونیک) نسبت به بسترهای خاکی نتایج بهتری داشتند. تیمار پرلیت + پیت ماس با داشتن EC پایین و pH خنثی شرایط بهتری برای رشد گیاه ایجاد کرد. بیشترین تعداد غد و میزان کلروفیل و سطح برگ سیب زمینی در این تیمار بدست آمد