سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منوچهر چیت سازان – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم زمین.
راضیه بابامیر – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
احسان آرام – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، شرکت مهندسین مشاور پاساب صنعت

چکیده:

زمانی که کاهش و بی نظمی بارش به حدی برسد که در آن روند عادی رشد و رابطه متوازن و متعارف انسان و محیط مختل شود،با خشکسالی مواجه هستیم. در کشور ایران و استان خوزستان هر چند سال یکبار دوره خشکسالی رخ می دهد. دشت هایی چوندشت نوترگی نیز از این امر مستثنی نبوده و خشکسالی اخیر باعث افت منابع در برخی از مناطق این دشت شده است. از نظر موقعیت جغرافیایی این دشت در غرب ایذه، استان خوزستان قرار دارد. جهت بررسی و تعیین تأثیر خشکسالی بر دشت نوترگیهیدروگراف واحد دشت طی سال های ۳۵ ۷۰ ترسیم و جهت بررسی مکانی داده ها از روش درون یابی و نرم افزار – Gis10 Arcاستفاده و تحلیل مکانی لازم نیز صورت گرفت. براساس نتایج به دست آمده از هیدروگراف دشت در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ آبخوان به ازای ۱/۵۲افت ۲/۳۲ میلیون متر مکعب آب از دست داده است. که این میزان با توجه به وسعت کم آبخوان قابل چشم پوشی نیست نتایج تحلیل مکانی نیز نشان می دهد در کل سطح دشت افت آب مشاهده شده و بیشترین افت در قسمت جنوبیدشت معادل ۱/۵- متر میب اشد.