سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نرگس حاجیان نژاد – دانشجوی کارشناسی تولید و بهره برداری گیاهان داروئی مجتع آموزش جهاد کش
مجید دشتی – دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشا
الهام ملکی آذر – دانشجوی کارشناسی تولید و بهره برداری گیاهان داروئی مجتع آموزش جهاد کش

چکیده:

در این مطالعه خراش مکانیکی و هیدروپرایمینگ بر شکستن خواب و شاخص های جوانه زنی روناس (Rubia tinctorum) مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش شامل خراش مکانیکی در دو سطح (خراش و بدون خراش) و زمانهای مختلف هیدرو پرایم همراه با هوادهی در ۵ سطح ( صفر و ۶ و ۱۲ و ۲۴ و ۴۸ ساعت) بود. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی مجتمع آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی در سال ۱۳۹۰ به انجام رسید. بذور پس از اعمال تیمار به مدت ۱۴ روز در ژرمیناتور در شرایط تاریکی و دمای ۲±۲۰ درجه سانتیگراد قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که بین بذور خراش دیده در مقایسه با بذور بدون خراش در کلیه صفات مورد مطالعه، اختلاف معنی داری (۰/۰۱≥p) وجود دارد. علاوه بر این هیدرو پرایم بذور به مدت ۴۸ ساعت منجر به افزایش معنی داری (۰/۰۱≥P) در کلیه شاخص های جوانه زنی گردید. نتایج حاصل از اثر متقابل بین تیمارهای خراش و زمان هیدرو پرایم حاکی از تفاوت معنی دار (۰/۰۱≥P) سرعت جوانه زنی بذور در ۴۸ ساعت هیدروپرایم همراه خراش بود؛ اما این تفاوت بین درصد جوانه زنی بذور بین زمانهای ۲۴ و ۴۸ ساعت مشاهده نشد.