سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهه حبیبی – دانش آموخته رشته مکانیزاسیون کشاورزی
محمد امین آسودار – دانشیار گروه مهندسی ماشین های کشاورزی مکانیزاسیون
بیژن خلیل مقدم – استادیار خاکشناسی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

روش های مدیریتی صحیح از جمله کاهش عملیات خاک ورزی و انجام آن در شرایط مطلوب باعث افزایش کیفیت ساختمان خاک می گردد.بدین منظور جهت بررسی تاثیر ماشین هاب خاک ورزی، رطوبت و سرعت پیشروی پژوهشی در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در سال ۱۳۹۰ در یک خاک لوم انجام شد. تیمارهای خاک ورزی شامل خاک ورز مرکب، چیزل پکر و دیسکت، سطوح رطوبتی شامل ۰/۵ و ۰/۷ و ۰/۹ حد خمیری و سرعت پیشروی در سه سطح ۶ و ۸ و ۱۰ کیلومتر بر ساعت بودند. میانگین وزنی و هندسی قطر خاکدانه ها در سطح ۵ درصد معنی دار بود. همچنین اثر خاک ورزی بر میانگین وزن قطر خاک دانه ها در سطح ۱ درصد و بر میانگین هندسی قطر خاکدانه ها در سطح ۵ درصد معنی دار شد. اثر سزعت پیشروی بر هیچ یک از فاکتورهای مورد بررسی معنی دار نبود. پایدارترین خاکدانه ها د رخاک ورز مرکب و چیزل پکر در رطوبت ۰/۹ حد خمیری با میانگین وزنی قطر خاکدانه ۰/۶۰۵ میلی متر اندازه گیری شد. میانگین هندسی دتیمار خاک ورز مرکب و چیزل پکر با یکدیگر تفاوا معنی داری نداشت اما دیسکت باعث افت شدید پایداری خاک دانه ها گردید.