سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدباقر مهدیه نجف آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه باغبانی دانشگاه گیلان
غلامعلی پیوست – استاد گروه باغبانی دانشگاه گیلان
معظم حسن پور اصیل – دانشیار گروه باغبانی دانشگاه گیلان
جمالعلی الفتی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه گیلان

چکیده:

سیر نقش مهمی را در رژیم غذایی و دارویی انسان طی قرن ها داشته است. به منظور بررسی تأثیر خاکپوش های مختلف بر صفات کمی و کیفی سیر، آزمایشی به صورت بلو کهای کامل تصادفی در دو سال زراعی در مؤسسه تحقیقات برنج کشور انجام گرفت. سه نوع خاکپوش پوسته برنج، پلاستیک پلی اتیلن سیاه و سفید و کر تهای بدون خاکپوش بعنوان شاهد مورد استفاده قرار گرفت. صفات انداز هگیری شده عبارت بودند از: عملکرد کل، ارتفاع برگ، تعداد برگ، وزن سوخ، نسبت قطر سوخ به گردن، ارتفاع سوخ ، تعداد سیرچه ، وزن سیرچه، ارتفاع سیرچه، درصد خاکستر سوخ، تعداد عل فهای هرز هرکرت، میزان فنول کل، درصد ازت کل و نیترات. نتایج نشان داد که نوع خاکپوش تأثیر معنی داری بر تعداد برگ، درصد ازت کل و نیترات سیر بجای نگذاشت. ارتفاع گیاه، وزن سوخ، نسبت قطر سوخ به گردن، ارتفاع سوخ، تعداد سیرچه، وزن سیرچه، ارتفاع سیرچه و میزان فنول کل طی دوسال آزمایش تغییرات زیادی را نشان داد. اثر متقابل خاکپوش و سال تفاوت معنی داری را نشان داد بطوری که در سال اول خاکپوش پلاستیک سفید و در سال دوم خاکپوش پوسته برنج بیشترین عملکرد را داشته و تفاوت معنی داری با بقیه تیمارها نشان دادند.