سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد امین فرد – استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
زینب مشکانی – کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی.

چکیده:

انفال عبارت است از اموالی مانند کوه، جنگل، معدن، زمین موات و… که به دلیل منصب ولایت و رهبری دراختیار رهبر جامعهی اسلامی قرار میگیرد تا آن را در راه ادارهی جامعه به مصرف برساند. رهبری جامعه در دورانحضور معصوم (ع) با امام معصوم (ع) است؛ انفال نیز بر اساس روایات در اختیار ایشان قرار دارد و هیچ کس نمیتواند بدون اذن ایشان در این اموال تصرّف نماید؛ اما در دوران غیبت چون ولایت جامعه با فقیه جامعالشرایط است که ازجانب ائمه بر عهدهی ایشان گذاشته شده است انفال نیز در اختیار ایشان قرار میگیرد و مردم در استفاده و مالکیت این اموال باید قوانین جامعه را در نظر بگیرند اما در صورتی که ولایت در دوران غیبت بر عهدهی ولی فقیه نباشد؛ همهیمردم میتوانند از این اموال با پرداخت خمس آن استفاده نمایند و آنها را مالک شوند. بدین ترتیب نقش حکومت در اقتصاد و نیز تأثیر آن در تبیین احکام فقهی مشخص میشود.