سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رزیتا مویدفر – استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
امین زمردی – کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده:

تاکید بر انباشت سرمایه برای تحقق رشد اقتصادی مورد توافق جریان اصلی علم اقتصاد است . اگرچه انباشت سرمایه متأثر از سرمایه گذاری های بخش خصوصی و بخش دولتی است، اما آنچه مورد تاکید است، نقش سرمایه گذاری دولتی در زیر ساختها و ایجاد چارچوب های نهادی لازم برای فعالیت بخش خصوصی است . در همین راستا، تعریف حقوق مالکیت و تضمین آن از سوی دولت را می توان یکی از کلیدی ترین قیود در ایجاد انگیزه سرمایه گذاری در بخش خصوصی تلقی کرد. پرسش اساسی این مقاله این است که آیا حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر دارد برای دست یابی به پاسخ این پرسش ها، از روش خود بازگشتی با وقفههای توزیعی ARDL) که در چارچوب روشهای هم جمعی قرار میگیرد- استفاده شده است. کشور مورد مطالعه ایران و بازه زمانی مورد بررسی ۱۳۵۳ تا ۱۳۸۵ است. نتایج نشان میدهند که تاثیر مورد نظر مثبت و معنادار است؛ به عبارت دیگر با بهبود وضعیت حقوق مالکیت، سرمایه – گذاری بخش خصوصی نیز بهبود مییابد