سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید آزاده – کارشناس میکروبیولوژی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، اداره آموزش صنع
مسعود شعبانی – کارشناس مهندسی شیمی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، اداره آموزش صنعت

چکیده:

در این بررسی اثر محرک جیبرلیک اسید و سبوس برنج در تولید اتانول با استفاده از ملاس و شربت نیشکر بعنوان سوبسترا مورد مطالعه قرار گرفت. ساکارومایسس سرویزیه و کاندیدا تروپیکالیس در این بررسی مورد استفاده قرار گرفتند . تخمیر ملاس و شربت نیشکر تکمیل شده با ۰/۸-۰/۴% سبوس برنج و ppm1-4 جیبرلیک اسید که با ساکارومایسس سرویزیه آغشته شده اند ، بصورت مشخصی نسبت به کنترل بالاتر بوده و الکل بیشتری تولید گردید . این نتایج بدست آمده با یکدیگر قابل مقایسه بودند اما بطور قابل مقایسه ای با کنترل تفاوت دارن د. تمامی این تیمارها حاکی از تولید الکل به میزان ۱% بالاتر از میزان مورد انتظار بود. تولید الکل توسط ملاس تکمیل شده با ۰/۸% سبوس برنج که با ساکارومایسس سرویزیه آغشته گردیده است برابر ۱۰/۵% بود که راندمان تخمیر آن برابر ۹۴/۹۵% می‌باشد، از طرف دیگر اضافه نمودن ۲ppm جیبرلیک اسید تولید ۹-۷% الکل با راندمان تخمیری برابر ۸۸/۳۰% می‌کند. اضافه نمودن ۲ppm جیبرلیک اسید و ۰/۸% سبوس برنج، تولید الکل را با استفاده از ملاس و شربت نیکشر بعنوان سوبسترا، تسهیل نموده و تولید آن را افزایش می‌دهد. افزایش در میزان تولید الکل بیش از میزان کنترل (شاهد) با استفاده از سبوس برنج و جیبرلیک اسید به عنوان مکمل غذایی در ملاس و شربت نیشکر به ترتیب رد حدود ۲۵-۱۰% ، ۲۹-۲۰% ، ۲۰-۱۵% و ۱۳-۷% می‌باشد.