سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا باغبانی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه
حمیده نورانی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

یکی از مسائل مهمی که درسالهای اخیر بسیار مورد توجه است صنعت توریسم می باشد گسترش ارتباطات میان فرهنگی و همچنین آشنایی با فرهنگهای مختلف برصنعت توریسم تاثیرگذار است شناخت فرهنگهایمختلف به رشد و توسعه این صنعت کمک می کند درنتیجه به وضوع می توان حضور گردشگران را درکشورهای مختلف جهان برای شناخت فرهنگهای مختلف مشاهده کرد کشورایران نیز به دلیل جاذبه های گردشگری میتواند جاذب گردشگران درطول سال باشد با توجه به سابقه تاریخی کهن ایران و حفظ فرهنگهای سنتی خود این پدیده همواره درصورت برنامه ریزی و مدیریت می تواند گردشگران زیادی را جذب نماید دراینمیان جهانی شدنمیتواند به صورتهای مختلفی برگردشگری بویژه گردشگری فرهنگی تاثیر گذار باشداین تحقیق به دنبال بررسی نقش جهانی شدن برگردشگری فرهنگیدرایران می باشد روش مورد استفاده دراین تحقیق از نوع مطالعات اسنادی و کتابخانه ای است.